วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 09:24:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.006/ว.485
เรื่อง เเจ้งข้อสั่งการผู้ตรวจราชการกระทรทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U