วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 09:29:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.012/ว.482
เรื่อง [ด่วนที่สุด] เชิญประชุมฯ ((ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.เเม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปาย/ผอ.รพ.สบเมย/สสอ.เเม่สะเรียง/สสอ.ปาย/สสอ.สบเมย)
ข้อความรายละเอียด (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.เเม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปาย/ผอ.รพ.สบเมย/สสอ.เเม่สะเรียง/สสอ.ปาย/สสอ.สบเมย)
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U