วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 10:09:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.005/ว 483
เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้ของบุคคลที่ไม่ไมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลใดๆ ปีงบประมาณ 2563
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U