วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 10:53:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.002/ ว 491
เรื่อง ติดตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Back Office) เขตสุขภาพที่ 1
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U