วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 11:44:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๔๙๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเลื่อนการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (สสอ.แม่ลาน้อยและปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U