วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 16:02:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.002/ว496
เรื่อง แจ้งมอบหมายภารกิจการเตรียมการต้อนรับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และคณะ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U