วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
22 มี.ค. 2562

แก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินทดแทนค่าวัคซีนและอิมมูโนโกบูลินพิษสนัขบ้า มส 0032.005/ว.431
21 มี.ค. 2562

ยกเลิกการจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มส 0032.004/ ว 429
21 มี.ค. 2562

แจ้งผลการตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร มส 0032/ว1492
21 มี.ค. 2562

แจ้งผลการตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร มส 0032.004/ว430
21 มี.ค. 2562

ขอให้รายงานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสถานพยาบาล (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.428
21 มี.ค. 2562

ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี พ.ศ.2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.427
21 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.413
20 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ.2562 (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) สธ.0201.02/ว.181
20 มี.ค. 2562

เหรียญที่ระลึกประกับเเพรเเถบในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) กค 0311.44/ว.3
20 มี.ค. 2562

ขอส่งประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทปฏิบัติการแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติต่ออายุ จาก อศป.(รพ.ปาย) มส 0032.012/977
20 มี.ค. 2562

ขอส่งประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทปฏิบัติการแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติต่ออายุ จาก อศป.(รพ.ขุนยวม) มส 0032.012/976
20 มี.ค. 2562

ขอส่งประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทปฏิบัติการแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติต่ออายุ จาก อศป.(รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.012/975
20 มี.ค. 2562

เชิญประชุม มส 0032.005/ว.424
20 มี.ค. 2562

เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว423
19 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือในการทบทวนและนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1459 และ มส0032.012/ว.419
19 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] สนับสนุนการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1460 และ มส0032.012/ว.418
19 มี.ค. 2562

ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.008/957
18 มี.ค. 2562

เชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Cloud Conference (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.416
18 มี.ค. 2562

ขอแจ้งการจัดทำแบบสำรวจสถานการณ์น้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัยในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศไทย (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.1252 และ มส0032.011/ว.379
18 มี.ค. 2562

การสำรวจผู้ที่ประสงค์สมัครเรียน โครงการร่วมผลิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.411
18 มี.ค. 2562

ส่งสำเนาคำสั่งและประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผอ.รพ.ปาย,แม่สะเรียง) มส0032.010/ว.412
18 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การลงพื้นที่สำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (สสอ.สบเมย) มส0032.011/2759
18 มี.ค. 2562

แจ้งแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตาม MOU วันที่ 22 มกราคม 2562 มส 0032.005/ว409
18 มี.ค. 2562

นำส่งสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) มส0032/ว2730
18 มี.ค. 2562

นำส่งสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจวิเคราะห์ กรด-ด่าง-ก๊าซ (Blood gas) มส0032/ว1425
15 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.408 และ มส0032/ว.1446
15 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรสร้างสุขสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1445 และ มส0032.010/ว.407
15 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1434
15 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ประชาสัมพันธ์คัดเลือกพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมสัมมนา (รพ.แม่สะเรียง/ปาย) มส0032.010/ว403
15 มี.ค. 2562

ส่งตัวข้าราชการกลับต้นสังกัด (รพ.แม่ลาน้อย/สสอ.แม่ลาน้อย) มส0032.010/922/2734
15 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.402
15 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.404
15 มี.ค. 2562

ขอเชิญประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 400
15 มี.ค. 2562

ขอเชิญประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032/ว 1423
14 มี.ค. 2562

ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานนีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ภาคเหนือ (สสอ.ปาย) มส0032/2530
14 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.399
14 มี.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์การประกาศคุณสมบัติแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/2563 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว398
14 มี.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านพยาบาล (รพ.แม่สะเรียง/ขุนยวม/แม่ลาน้อย) มส0032.010/ว397
14 มี.ค. 2562

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพกองบริหารการสาธารณสุข (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.910
14 มี.ค. 2562

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่2 (ไตรมาสที่3-4) (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1404
14 มี.ค. 2562

การขยายการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ทั่วโลก (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1405 และ มส0032.006/ว.396
14 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การตรวจสอบและรับรองข้อมูลเพื่อการจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข ฯ (อสม.) (สสอ.เมือง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1370 และ มส0032.008/394
14 มี.ค. 2562

แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน คปสอ.แม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 (สสอ.แม่ลาน้อย) มส 0032/2673
14 มี.ค. 2562

[ด่วน] ขอเชิญประชุมทบทวนการปรับแผนทางการเงินการคลัง(Planfin)รอบครึ่งปีหลัง 2562 มส 0032.005/ว395 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
14 มี.ค. 2562

แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน คปสอ.แม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.แม่ลาน้อย) มส 0032.002/909
14 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญคณะกรรมการประธานชมรมเขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุม (สสอ.ขุนยวม) มส 0032/2674
14 มี.ค. 2562

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รพช./สสอ.ทุแห่ง) มส0032/ว1368
14 มี.ค. 2562

การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0034/ว.1293
14 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การเตรียมป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาที่ใกล้วันเลือกตั้ง (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0017.3/ว.1329
13 มี.ค. 2562

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) มส 0032/ว1146, มส 0032.010/ว 346
13 มี.ค. 2562

การดำเนินงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนงานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง ยกเว้น รพ.ปางมะผ้า/สสอ.ทุกแห่ง ยกเว้น สสอ.ปางมะผ้า) มส0032.006/ว.389 และ มส0032/ว.1366
13 มี.ค. 2562

เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มส0032.004/ว378
13 มี.ค. 2562

เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว384
13 มี.ค. 2562

เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว1254
12 มี.ค. 2562

แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน คปสอ.ปาย ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.ปาย) มส 0032.002/740
12 มี.ค. 2562

แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน คปสอ.ปาย ประจำปีงบประมาณ 2562 (สสอ.ปาย) มส 0032/2172
12 มี.ค. 2562

ขอแจ้งเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผอ.รพ.ปาย) มส0032/2527
11 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการระบบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (System Manager) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 (สสอ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.ขุนยวม,ศรีสังวาลย์,ปางมะผ้า) มส0032.012/2526 , 873 , 874 ,872
11 มี.ค. 2562

แจ้งกำหนดการชี้แจงและตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 มส 0032.005/875
11 มี.ค. 2562

การสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.1183
11 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสัมภาษณ์ระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียเพื่อพัฒนาแผนระบบบริหารการจัดซื้อและห่วงโซ่อุปทาน (สสอ.เมือง,ขุนยวม) มส0032.006/2406 และ มส0032.006/2375
11 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนแม่ลาน้อย (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย/สสอ.แม่ลาน้อย) มส0032.002/870 และ มส0032/2374
11 มี.ค. 2562

ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพิจารณผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.แม่สะเรียง,สบเสย/รพ.สต.สบหาร) มส0032/ว.1243
11 มี.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.1244 และ มส0032.011/ว.334
8 มี.ค. 2562

เชิญประชุมคณะกรรมการ HR ครั้งที่ 1/62 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว371
8 มี.ค. 2562

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บ้านพัก 8-9 รพ.ปาย (เรียน ผอ.รพ.ปาย) มส.0032.001/237
8 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเป้นวิทยากรการอบรมพัฒนาสุขภาวะ " หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาน (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) " (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.003/863
8 มี.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรและคณะทำงานโครงการ ฯ (สสอ.ปาย) มส0032.012/2372
8 มี.ค. 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032/ว 1224
8 มี.ค. 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 366
7 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี2562 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง,ขุนยวม,ปาย) มส0032.008/ว.368
7 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี2562 (สสอ.แม่สะเรียง,แม่ลาน้อย,ปาย) มส0032/ว.1225
7 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาวะ " หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาน (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) " (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.003/835
7 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.365
7 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาวะ " หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาน (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) " (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.364 และ มส0032.003/ว.1208
7 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] แจ้งกำหนดการตรวจนิเทศงานแพทย์แผนไทย(ทุกสสอ.) มส 0032.013/ว1145
7 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] แจ้งกำหนดการตรวจนิเทศงานแพทย์แผนไทย(ทุกรพ.) มส 0032.013/ว343
7 มี.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(โรงพยาบาลแม่ลาน้อย) มส 0032.005/830
7 มี.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(โรงพยาบาลศรีสังวาลย์) มส 0032.005/829
7 มี.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(โรงพยาบาลปางมะผ้า) มส 0032.005/828
7 มี.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(โรงพยาบาลปาย) มส 0032.005/827
7 มี.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(โรงพยาบาลสบเมย) มส 0032.005/826
7 มี.ค. 2562

แจ้งปรับกำหนดการติดตามและสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562(โรงพยาบาลปางมะผ้า) มส 0032.005/825
7 มี.ค. 2562

แจ้งปรับกำหนดการติดตามและสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562(โรงพยาบาลปาย) มส 0032.005/824
6 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อศึกษาความพร้อมและการคงอยู่ของทีม MERT/Mini MERT (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.012/818
6 มี.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) สธ0705.03/635
6 มี.ค. 2562

ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์ฯ มส 0032.010/ว 362 ,ว 1206 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562
6 มี.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร/62 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1207
6 มี.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักสันติวิธีสาธารณสุข (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว363
5 มี.ค. 2562

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยแพทย์แผนไทย(รพ.ปาย) มส 0032.013/800
5 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) พิเศษ
5 มี.ค. 2562

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.1150 และ มส0032.011/ว.358
5 มี.ค. 2562

ตอบรับเป็นวิทยากร (สสอ.แม่ลาน้อย) มส0032.012/797
5 มี.ค. 2562

โครงการอบรมวินัยจรรยาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 351
5 มี.ค. 2562

โครงการอบรมวินัยจรรยาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032/ว 1147
5 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและคัดเลือกพระสงฆ์เข้ารับการอบรมพัฒนาสุขภาวะ "หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)" (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.1148
5 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและคัดเลือกพระสงฆ์เข้ารับการอบรมพัฒนาสุขภาวะ "หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.354
4 มี.ค. 2562

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.เมือง) มส0032.011/2177 และ มส0032.011/776
4 มี.ค. 2562

ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (สสอ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.011/2178 และ มส0032.011/777
4 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] เชิญอบรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงแพทย์ภูมิปัญญาไทย(รพ) มส 0032.013/ว.304
4 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] เชิญอบรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงแพทย์ภูมิปัญญาไทย(สสอ) มส 0032.013/ว1030
4 มี.ค. 2562

ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปีของสมาชิกสายใจไทย ฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.349
4 มี.ค. 2562

ความร่วมมือในภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่และประชาสัมธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 (สสอ.ทุกแห่ง/รพ.ทุกแห่ง) ลต(มส)0002/ว.185
4 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) สธ 0201.02/ว.145
4 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การพิจารณกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) สธ 0201.02/ว.143
4 มี.ค. 2562

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2562 (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1144 และ มส0032.012/ว.340
4 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1133
4 มี.ค. 2562

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการแผนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 61-62 มส 0032.005/ว348
4 มี.ค. 2562

ขอเชิญร่วมตรวจราชการและนิเทศงานระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/733
1 มี.ค. 2562

ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาสุขภาวะหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก(รพ.ศรีสังวาลย์) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ๖๙๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคมา ๒๕๖๒
1 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ตรวจสอบข้อมูลยืนยันเเะลข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2561 ในเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.345
1 มี.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์เข้าติดตั้งเครื่องวีดคุณภาพอากาศขนาดพกพา (Dustboy) เพื่อเข้าเฝ้าระวังเตือนภัยหมอกควัน (ผอ.รพ.เเม่ลาน้อย/ขุนยวม/เเละปางมะผ้า) มส.0032.011/ว.329
1 มี.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(โรงพยาบาลขุนยวม) มส 0032.005/764
1 มี.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(โรงพยาบาลแม่สะเรียง) มส 0032.005/763
1 มี.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(โรงพยาบาลแม่ลาน้อย) มส 0032.005/762
1 มี.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(โรงพยาบาลปาย) มส 0032.005/761
1 มี.ค. 2562

การติดตามและสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ปี 2562 มส 0032.005/ว.344
1 มี.ค. 2562

การย้ายหมุนเวียน ทันตเเพทย์ เเละเภสัช ปี 2562 (รอบที่ 2) (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/พิเศษ
1 มี.ค. 2562

แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน คปสอ.แม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.แม่ลาน้อย) มส 0032.002/732
1 มี.ค. 2562

แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน คปสอ.แม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 (สสอ.แม่ลาน้อย) มส 0032/2090
1 มี.ค. 2562

แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน คปสอ.แม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.002/732
1 มี.ค. 2562

แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน คปสอ.แม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032/2091
1 มี.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตามมติครม. (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.343 และ มส0032/ว.1132
1 มี.ค. 2562

ขอส่งแบบบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์(รพ.ศรีสังวาลย์,รพช.ทุกแห่ง) มส0032.004/ว328
1 มี.ค. 2562

ขอส่งแบบบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว1131
1 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.325
1 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.321
1 มี.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1066
1 มี.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงานฯ (รพ.แม่สะเรียง/รพ.ขุนยวม) มส0032.010/ว324
1 มี.ค. 2562

ส่งตัวผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3/2561 เข้าปฏิบัติงาน (รพ.ศรีสังวาลย์/รพ.แม่สะเรียง) มส0032.010/ว320
1 มี.ค. 2562

แจ้งการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการปฐมภูมิ รอบที่ 1/2562 มส 0032.005/ว326